Home > Samenwerkingen > Octogram
Proces samenwerking of ambtelijke fusie gemeenten

Contact

Proces samenwerking of ambtelijke fusie gemeenten

Het proces om te komen tot een gemeentelijke samenwerking of ambtelijke fusie kan opgesplitst worden in 3 deeltrajecten:
1: De bestuurlijke fase waarin de besluitvorming om samen te werken tot stand komt.
2: Het opstellen van het implementatieplan "samenwerking": de overgang van het bestuurlijke fase naar de operationele fase
3: De operationele fase waarin de implementatie van de samenwerking zijn beslag krijgt.
4: De beheersfase, waar de samenwerking een feit is, en men aandacht moet blijven besteden op het onderhouden van de "relatie".

In de eerste stap wordt met name de gemeenteraad intensief betrokken. De gemeenteraad moet op de van belang zijnde stappen Beeldvormend, Opiniërend en Besluitvormend betrokken zijn, omdat anders op een later moment de gemeenteraad alsnog aan de rem kan trekken. 

Het proces om te komen tot een samenwerking wordt voorgesteld in 10 stappen:

1. Probleem analyse: welk probleem wil de gemeente oplossen? Dit vereist een heldere analyse van de (financiële) stand van zaken van de gemeente. Mogelijke aanleidingen om samen te werken zijn bijvoorbeeld een financiële taakstelling, gebrek aan bestuurskracht, een zwakke bedrijfsvoering op één of meerdere beleidsterreinen, te hoge uitvoeringskosten of een dreigende c.q. verplichte herindeling, opgelegd vanuit de provincie. Het resultaat is een duidelijke probleemomschrijving die ook door de gemeenteraad vastgesteld moet worden.

2. Oplossingsrichtingen: Nadat de probleem analyse is uitgevoerd, kan het college een aantal oplossingsrichtingen formuleren, waarbij outsourcing (regiegemeente) of samenwerking met andere gemeenten/partijen er enkele zijn. Hiervoor kunnen verkennende gesprekken met mogelijk partners uitgevoerd worden. De scenario's moeten aangeven hoe het probleem opgelost gaat worden, hoe de toekomst er dus uit ziet, en hoe men denkt de transitie van de van huidige situatie (IST) naar de toekomstige situatie (SOLL) gaat realiseren. Ook de mate van samenwerking is hier onderdeel van. Het resultaat is een globaal overzicht met een aantal uitgewerkte scenario's die de oplossingsrichtingen kwalitatief en kwantitatief beschrijven. Een eerste financiële verkenning maakt deel uit van deze scenario's. Deze scenario's zijn bedoeld voor een beeldvormende raad.

3. Beeldvorming scenario's: De scenario's kunnen in een beeldvormende raad aan de gemeenteraad voorgelegd worden, om te bepalen welke voorkeuren er leven en welke kaders de raad wil meegeven aan het verder ontwikkelen van de scenario's. Het resultaat is een principe-uitspraak voor of tegen samenwerking en een uitspraak over voorkeurspartners om mee samen te werken. Ook geeft de gemeenteraad een (financiële) kaders mee voor een mogelijke samenwerking. Het is van belang dat ook de gemeenteraad de mogelijkheid krijgt om nieuwe scenario's aan te dienen.

4. Uitwerken scenario's: Met de uitspraken van de raad in de hand, worden de scenario's verder uitgewerkt vanuit het perspectief van de gemeente, met een duidelijke oplossing voor het eerder beschreven probleem. Het resultaat is een uitspraak over de gewenste samenwerkingsvorm: herindeling, ambtelijke fusie, SETA of een samenwerking op onderdelen (WGR) en een oriëntatie op de samenwerkingspartners, waarbij gekeken wordt naar soortgelijke gemeenten, met soortgelijke problematiek, met een soortgelijke visie naar de toekomst, inclusief een globale financiële onderbouwing.

5. Principe uitspraak Raad: Op basis van de uitgewerkte scenario's, doet de raad een principe uitspraak over het voorkeursscenario. Wanneer het voorkeursscenario een samenwerking betreft, is de bestuurbaarheid van de samenwerking een belangrijk aandachtspunt. Steeds vaker worden taken op afstand gezet, en hebben gemeenteraden moeite om hun kaderstellende en controlerende taak uit te voeren.

6. Concept ontwerp samenwerking: Het voorkeurs-samenwerkings-scenario wordt verder uitgewerkt als spoor 1: Hoe lossen we het eerdere vastgestelde probleem exact op? Hoe meten we het resultaat? Hoe wordt de samenwerking bestuurd? Hoe ziet de projectorganisatie eruit? Wat zijn de financiële kaders? Wat is de reactie van de beoogde samenwerkingspartners? Hoe wordt hierover gecommuniceerd? De uitwerking van het scenario is in feite een eerste versie van het implementatieplan. Spoor 2 beschrijft de autonome ontwikkeling (indien van toepassing) en lijkt op een jaarplan voor de korte termijn. Het resultaat is een document (met spoor 1 en 2) wat wederom ter goedkeuring aan de raad voorgelegd kan worden.

7. Onderhandeling samenwerkingspartners: Het "concept ontwerp samenwerking" document wordt voorgelegd aan de beoogde samenwerkingspartners, die gezamenlijk gaan werken aan een 2e versie van de "Ontwerp Samenwerking". Hierbij wordt de nadruk gelegd op de gedeelde problemen, de gedeelde visie op de toekomst, en de gedeelde kaders. Het resultaat is een definitief ontwerp samenwerking en mogelijk een intentieverklaring, gereed voor de raad.

8. Besluit door de raad: het "definitief ontwerp samenwerking" wordt voorgelegd aan de raad. Bij een positieve stemming kan er een start gemaakt worden met het opstellen van een implementatieplan m.b.t. operationele gedeelte van het samenwerkingstraject. De intentieverklaring (indien van toepassing) kan ondertekend worden. De raad geeft een voorbereidingskrediet om de samenwerking verder vorm te geven.

9.Opstellen implementatieplan en overeenkomst: de ambtelijke organisatie stelt een implementatieplan op die de projectorganisatie, management en organisatie (Het Nieuwe Werken, zaakgericht werken), personele zaken, juridische zaken (exit-scenario), facilitaire zaken, informatiebeleid & ICT, cultuur-aspecten (veranderaanpak) en een gedetailleerder financieel scenario beschrijft. Het implementatieplan bevat in feite een uitgewerkte visie op de toekomst, waarbij ook de medewerkers van de samenwerkende gemeenten betrokken worden. Om het implementatieplan op te stellen, kan een kwartiermaker ingehuurd worden om de strategie (de route van IST naar SOLL) mede vorm te geven. Als dienstverlening de driver achter de samenwerking is, moet een helder klantbeeld opgesteld worden. Specifiek voor ICT kunnen architectuurvergelijkingen uitgevoerd worden, waarbij een eerste versie van het informatiebeleid bepaald wordt. Het implementatieplan vormt de basis voor een samenwerkingsovereenkomst. Dit document wordt opgesteld door juridische zaken i.s.m. de vakspecialisten.

10. Vaststellen implementatieplan en ondertekening overeenkomst: beide documenten worden voorgelegd aan de gemeenteraad als raadsbesluit. Na instemming kunnen de samenwerkende gemeenten starten met de uitvoering van het implementatieplan. De raad, het college, de directie worden voortdurend op de hoogte gehouden van de vorderingen door voortgangsrapportages te overleggen. Een projectmatige aanpak is hiervoor een vereiste. Ook het verbinden van de verschillende organisaties en culturen is een belangrijke succesfactor.

Gerelateerd