Home > Samenwerkingen > Octogram
Archetype model: een integrale visie voor gemeentelijke organisaties

Contact

Archetype model: een integrale visie voor gemeentelijke organisaties

Snelle maatschappelijke veranderingen maakt het voor veel gemeenten van belang om opnieuw te kijken naar de integrale visie op dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening/ict. Het archetype model wordt door veel gemeenten gebruikt om deze integrale visie op te stellen: De Archetype poster kunt u hier downloaden

Integraal denken: coherente keuzes

Het archetype model is verder ontwikkeld en uitgewerkt. Het archetype model biedt een aantal scherpe keuzes voor een integrale visie. Maar per domein zullen er accentverschillen aangebracht moeten worden omdat dienstverlening binnen het sociaal domein nou eenmaal anders werkt dan binnen publiekszaken. Het model houdt hier beter rekening mee door ook de valkuilen per archetype beter te benoemen.

Wanneer een keuze gemaakt is voor een organisatie archetype, zijn de consequenties van deze keuze nu onderverdeeld in 7 bedrijfskundige aspectgebieden. Deze 7 bedrijfskundige gebieden beschrijven beter de totale bedrijfsvoering van overheidsorganisaties:

 1. Primaire en secundaire dienstverleningsprocessen (ook klantsturing)
 2. Organisatiestructuur
 3. Benodigde houding, gedrag, competenties en kunde van medewerkers
 4. Managementstijl en managementsturing
 5. Benodigde informatievoorziening en ICT
 6. Cultuur, draagvlak en verandering
 7. Financiële sturing en investeringen

Per bedrijfskundig aspecgebied zijn de afbeeldingen verbeterd en aangevuld. Voor bijvoorbeeld de organisatiestructuur zijn organogrammen ontwikkeld. Ook zijn er voorbeelden van productdifferentiatie strategieën toegevoegd.

Gebruik Archetype model

MT's, directies en college's van gemeenten en samenwerkingsverbanden realiseren zich dat het verkennen van nieuwe dienstverleningsmodellen en integrale visies alleen goed mogelijk is wanneer deze worden doorleefd en er scherp wordt gekozen voor een bepaalde ontwikkelrichting. Deze scherpe keuze zal men tijdens een aantal managementdagen c.q. inspiratiesessies moeten bespreken. Het proces om te komen tot een gedegen gemeentelijke transitie bestaat uit 4 fasen:

 1. Bepaling integrale visie met behulp van het archetype model
 2. Concretisering van de keuzes door per productgroep de dienstverlening / bedrijfsvoering / informatievoorziening-ict expliciet te maken
 3. Er wordt één integrale projectenbundel / transitieplan opgesteld waarin projecten worden benoemd, die alle bedrijfskundige aspectgebieden aangaan. De projectorganisatie en bemensing wordt mede bepaald.
 4. De transitie wordt geïmplementeerd door de integrale projectenbundel uit te voeren
In fase 1 wordt het MT, directie en/of college via een aantal bijeenkomsten meegenomen in het opstellen van een integrale visie waarbij per sessie de bedrijfskundige aspectgebieden besproken worden alsmede de verschillen per vakdomein. Eventueel kunnen strategisch beleidsmedewerkers aanhaken en kan er een klankbordgroep van medewerkers gevormd worden om ook draagvlak onder de medewerkers te borgen. Vooraf kan gebruik gemaakt worden van de online archetype-scan om onafhankelijk meningen te verzamelen. Door gebruik te maken van stellingen tijdens de sessies, worden er ook daadwerkelijk concrete keuzes gemaakt. In de vervolgfase wordt het archetype denken verder geconcretiseerd.

Meer informatie? Neem gerust contact op via 085 - 401 29 87 of via info@nativeconsulting.nl.