A0-Poster: de omgevingswet als motor voor verandering in het fysiek domein

omgevingswet

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Doel van deze wet is het mooier, schoner en veiliger maken van de leefomgeving. Alhoewel de wet nog volop in ontwikkeling is, doet u er goed aan u alvast voor te bereiden op de nieuwe wet. De wet heeft namelijk een grote impact op de bedrijfsvoering, dienstverlening en informatievoorziening. Native heeft een handreiking ontwikkeld die u helpt bij de benodigde integrale aanpak in de vorm van een A0-poster: KLIK HIER voor de A0-poster “ Oriëntatie op de Omgevingswet”.

De A0-poster “ Oriëntatie op de Omgevingswet” neemt de gemeentelijke archetypen als basis en bepaalt per archetype de focus voor de invoering van de Omgevingswet bij gemeenten. Zo kunt u de Omgevingswet implementeren in lijn met de strategie van uw organisatie. De 7 bedrijfskundige gebieden (zie poster) beschrijven de totale bedrijfsvoering van overheidsorganisaties en zijn ook voor de Omgevingswet van belang:

  1. Dienstverleningsprocessen Omgevingswet
  2. Organisatiestructuur: wie voert welke taken uit?
  3. Benodigde houding, gedrag, competenties en kunde van medewerkers
  4. Managementstijl en managementsturing i.h.k.v. de omgevingswet
  5. Informatievoorziening en ICT: aansluiten bij de laan van de leefomgeving
  6. Cultuur, draagvlak en verandering
  7. Financiële sturing en benodigde investeringen

De poster is bedoeld als een oriëntatie op de implementatie van de Omgevingswet en als discussieplaat. Door gebruik te maken van deze plaat kunt u een activiteitenplan ontwikkelen en deze vervolgens projectmatig uitvoeren. De algemene Archetype poster fungeert als onderlegger voor deze A0-poster.

omgevingswet

Zoeken
Contactpersoon
Rob Cortjens (Native)
Adviseur
0621508683